Regulamin

 • Regulamin prowadzenia bloga w serwisie Komfortowebusy.pl
 • Regulamin komentowania w serwisie Komfortowebusy.pl
 • Regulamin newslettera w serwisie Komfortowebusy.pl

Regulamin prowadzenia bloga w serwisie Komfortowebusy.pl

Witamy na stronie serwisu Komfortowebusy.pl, którego celem jest stworzenie portalu informacyjno - społecznościowego z aktualnymi informacjami oraz opiniami na wszystkie tematy wzbudzające społeczne zainteresowanie.

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu Komfortowebusy.pl", stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sooye na rzecz Użytkowników, w ramach wydawanego przez Sooye Serwisu Komfortowebusy.pl. Regulamin obejmuje w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie Komfortowebusy.pl, tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników;
 2. Sooye – Sooye Investments Sp z o. o., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, KRS 0000735303, REGON 380451395, NIP 7010825792, wydawca dziennika internetowego „Komfortowe Busy” oraz administrator Serwisu Komfortowebusy.pl;
 3. Serwis Komfortowebusy.pl - serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Sooye pod aktualnym adresem elektronicznym www.komfortowebusy.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;
 4. Portal - portal internetowy prowadzony przez Sooye pod aktualnym adresem elektronicznym https://komfortowebusy.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;
 5. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika Serwisu Komfortowebusy.pl;
 6. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 7. Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

Opinie oraz treści wyrażane przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie przedstawiają wyłącznie ich własne zdanie i nie odzwierciedlają opinii Sooye.

Prawdziwość oraz kompletność przedstawianych opinii oraz treści nie jest weryfikowana, ani gwarantowana przez Sooye.

Sooye, otwierając nową przestrzeń w polskim internecie, pragnie tworzyć przejrzystą, kulturalną i przyjazną przestrzeń wymiany opinii, poglądów i komentarzy na temat otaczającej nas rzeczywistości.

Użytkownicy serwisu Komfortowebusy.pl mają prawo i obowiązek przyczyniać się do utrzymania wysokiego poziomu dyskusji i polemik, oraz do pogłębiania poruszanych w serwisie tematów.

Sooye zachęca wszystkich użytkowników do wyrażania swoich opinii, niezależnie od tożsamości narodowej, sympatii politycznych, wyznania, ideologii, religii, czy też odmiennego punktu widzenia prezentowanego przez innych użytkowników serwisu, pod warunkiem, że opinie te będą wyrażane z szacunkiem dla innych osób i poglądów i że będą zawierały elementy konstruktywne do prowadzenia dyskusji.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu lub przekazaniem nam na dowolnych nośnikach tekstów, komentarzy, opinii, filmów lub zdjęć, prosimy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Sooye zastrzega, że przez fakt korzystania z naszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Komfortowebusy.pl nie jest otwartą platformą blogową, założenie bloga wymaga wysłania zgłoszenia na adres: hello.sooye@gmail.com.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) informację o osobie blogera

b) proponowany zakres tematyczny bloga

c) przykładowy tekst do zamieszczenia

Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatów na blogera bez konieczności podania powodów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia istniejących blogów bez konieczności podania powodu.

Z aktualnie obowiązującym regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie www.komfortowebusy.pl.


§ 2

 1. Regulamin określa zasady realizacji przez Sooye na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy na stronach Serwisu Komfortowebusy.pl, za pośrednictwem indywidualnego konta w formie m.in. indywidualnego bloga.
 2. Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych przez Sooye tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu Komfortowebusy.pl poprzez działania podejmowane na stronach Serwisu Komfortowebusy.pl lub innych serwisów internetowych wydawanych przez Sooye.
 3. W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy w sposób opisany w ust. 2 powyżej, Sooye umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie Komfortowebusy.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu.

§ 3

 1. Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób korzystających z Portalu.
 2. W ramach świadczenia usługi, na warunkach Regulaminu, Sooye, w zakresie przez siebie określonym, zakładając indywidualne konto, udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie i publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć, filmów, komentarzy, linków oraz innych materiałów.
 3. Użytkownikiem Serwisu Komfortowebusy.pl może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do konta w Serwisie Komfortowebusy.pl przez podanie loginu i hasła dostępu przyporządkowanych mu w Portalu.
 5. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika przyporządkowany mu w Portalu lub na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jak również opublikowane będą na stronie głównej Serwisu Komfortowebusy.pl. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu elektronicznego.
 6. Użytkownik zobowiązuje się regularnie umieszczać w Serwisie Komfortowebusy.pl teksty, zdjęcia, filmy, komentarze lub inne treści. Częstotliwość zamieszczania jest uzgodniona z Sooye.

§ 4

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Komfortowebusy.pl w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami Serwisu Komfortowebusy.pl. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazane Serwisowi Komfortowebusy.pl treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest w szczególności przekazywanie za pośrednictwem Serwisu Komfortowebusy.pl treści i materiałów szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, nienawistnych, rasistowskich, nawołujących do przemocy politycznej, rasistowskiej i ksenofobicznej, jak również treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Użytkownik ma prawo wyświetlać w udostępnionym miejscu na serwerze Portalu dowolne, zgodne z Regulaminem, linki, informacje o sobie, materiały autopromocyjne.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w Serwisie Komfortowebusy.pl. w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.
 4. Użytkownik zamierzający zamieszczać lub zamieszczający na stronach prowadzonego przez siebie bloga treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, zobowiązany jest uaktywnić komunikat ostrzegający o takiej zawartości bloga.
 5. Sooye nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Użytkownika i zastrzega sobie, zgodnie z Ustawą, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Użytkownika w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.

§ 5

 1. Użytkownik oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści w Serwisie Komfortowebusy.pl.
 2. Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie Komfortowebusy.pl tekstów, filmów i zdjęć (niezależnie od formy i nośnika, na którym zostaną przekazane, czy to w formie tekstu, pliku video, zdjęcia, pliku audio lub w innej formie) przyznaje on nieodpłatnie Sooye, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 powyżej, zbywalne prawo do:
 • powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,
 • zamieszczania lub publikowania takich opinii lub treści w Serwisie Komfortowebusy.pl, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi Sooye zdecydował się na promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie treści Serwisu,
 • dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej Portalu w celach promocyjnych i marketingowych.
 1. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu Komfortowebusy.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 2. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu Komfortowebusy.pl jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw do materiałów dla Sooye.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do publikowania w serwisie Komfortowebusy.pl materiałów oryginalnych, nie skopiowanych z innych stron internetowych.
 4. Użytkownik zgadza się do nanoszenia zmian i przeredagowania opublikowanych przez niego materiałów przez Sooye bez dokonywania znaczących zmian w przekazie merytorycznym.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać bez uzyskania na to zgody Sooye Investments Sp z o. o. w jakikolwiek sposób materiałów opublikowanych wcześniej w Komfortowebusy.pl.
 6. Przesłanie materiałów przez użytkownika do redakcji portalu Komfortowebusy.pl wszelkimi kanałami jest równoznaczne z „opublikowaniem ich” w rozumieniu niniejszego regulaminu.

§ 6

 1. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników na stronach Serwisu, bez porozumienia z Sooye działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.
 2. Sooye ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Serwisu Komfortowebusy.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie Komfortowebusy.pl przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu Komfortowebusy.pl.

§ 7

Sooye zastrzega sobie prawo do:

 • czasowego zablokowania dostępu do tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,
 • usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
 • blokowania uczestnictwa w Serwisie Komfortowebusy.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
 • podjęcia wszelkich innych środków, jakie Sooye uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Użytkowników.

§ 8

Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sooye może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Serwisu Komfortowebusy.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 9

 1. Sooye dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Komfortowebusy.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 2. Sooye zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu Komfortowebusy.pl. Sooye dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności Serwisu i trwały nie dłużej niż 12 (dwanaście) godzin w każdym tygodniu udostępniania Serwisu Komfortowebusy.pl.
 3. Sooye nie gwarantuje że Serwis Komfortowebusy.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.
 4. Sooye zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach Serwisu Komfortowebusy.pl po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Sooye może wprowadzić w Serwisie Komfortowebusy.pl dodatkowe odpłatne usługi.

§ 10

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu Komfortowebusy.pl oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: "Regulamin konta Użytkownika Serwisu Komfortowebusy.pl" oraz „Regulamin prywatności Użytkownika Serwisu Komfortowebusy.pl”. Dane osobowe Użytkowników Serwisu Komfortowebusy.pl będą przetwarzane przez Sooye, zgodnie z prawem, również w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu Komfortowebusy.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sooye Investments Sp z o. o., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 11

 1. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu Komfortowebusy.pl, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, w szczególności postanowień § 4 powyżej, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres hello.sooye@gmail.com lub listownie na adres: Sooye Investments Sp z o. o., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa.
 2. Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej:
 • oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej;
 • przedmiot reklamacji lub zgłoszenia;
 • okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.
 1. Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§ 12

 1. Sooye zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Sooye powiadomi Użytkowników zarejestrowanych pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta, jak również opublikuje zmiany na stronie głównej Serwisu Komfortowebusy.pl na 14 (czternaście) dni przed wejściem zmian w życie.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu Komfortowebusy.pl, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze umieszczonych przez siebie treści, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sooye
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim.
 5. Regulamin obowiązuje od 21 lutego 2012 roku.

Sooye Investments Sp z o. o. Investments Sp. z o.o.

Regulamin komentowania w Serwisie Komfortowebusy.pl

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy "Regulamin komentowania w Serwisie  Komfortowebusy.pl
 2. Sooye – Sooye Investments Sp z o. o., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, KRS 0000735303, REGON 380451395, NIP 7010825792 wydawca dziennika internetowego „Komfortowe Busy” oraz administrator Serwisu Komfortowebusy.pl;
 3. Serwis Komfortowebusy.pl - serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Sooye pod aktualnym adresem elektronicznym www.komfortowebusy.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

§ 2

 1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w forum wymiany komentarzy w Serwisie Komfortowebusy.pl oraz w innych serwisach Sooye poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.
 2. Dostęp do Serwisu Komfortowebusy.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszczonymi w Serwisie Komfortowebusy.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej posiadający konto w serwisie Facebook.com.
 3. Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. Serwis Komfortowebusy.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.
 4. Serwis Komfortowebusy.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Sooye nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Komfortowebusy.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie Komfortowebusy.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.
 6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:

 • przekazów reklamowych
 • wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
 1. Umieszczanie na stronach Serwisu Komfortowebusy.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez Sooye użytkowników, na określonych stronach serwisu.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.
 3. Sooye zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie Komfortowebusy.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 4. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie Komfortowebusy.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 5. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja Serwisu Komfortowebusy.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.
 6. Komentujący w Serwisie Komfortowebusy.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Sooye w wybranej przez Sooye formie.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Komfortowebusy.pl, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: hello.sooye@gmail.com, lub listownie na adres: Sooye Investments Sp z o. o., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa.
 8. Sooye będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 9. Sooye zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.komfortowebusy.pl
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2020.

Sooye Investments Sp z o. o.

Regulamin newslettera w serwisie Komfortowebusy.pl

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma Sooye Investments Sp z o. o., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wydawca serwisu internetowego Komfortowebusy.pl zwana dalej Komfortowe Busy publikuje poniżej regulamin „Regulamin newslettera w serwisie Komfortowebusy.pl”:

1. „Newsletter w serwisie Komfortowebusy.pl” jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o najnowszych wpisach blogerów Komfortowe Busy poprzez wysyłanie linków drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2. W celu świadczenia usługi „Newsletter Komfortowe Busy” Komfortowebusy.pl pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).

3. W celu otrzymywania „Newslettera Komfortowe Busy” Użytkownik powinien:

a) Dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie każdego bloga swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),

b) Zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzenia zapoznania się z regulaminem,

c) Posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

d) Aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Komfortowe Busy na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).

4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości o której mowa w ust. 4 pkt d, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi „Newsletter Komfortowe Busy”.

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.

6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter Komfortowe Busy”.

7. Komfortowebusy.pl zastrzega sobie prawo do:

a) Czasowego wyłączania usługi „Newsletter Komfortowe Busy”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.

b) Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter Komfortowe Busy” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.

8. Komfortowebusy.pl oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.